Tieto stránky využívajú súbory cookies. Prečítajte si informácie o tom, že ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky yamunacosmetics.cz platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.yamunacosmetics.cz/. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.yamunacosmetics.cz je Yamuna Cosmetics Europe, právní sídlo společnosti: 8858 Porrog, Fő utca 40, Maďarsko, zapsaná v obchodním rejstříku Kaposvár, dne 06.03.2018, pod číslem 14-09- 316257, daňové číslo: 26270739-2-14, DIČ: SK4120138957.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami yamuna.eu zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami yamuna.eu zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

2. Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět, nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. dekorativní kosmetika, krémy, šampony, apod.).

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen ho vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

4. Platební podmínky

V internetovém obchodě https://www.yamuna.eu/ může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží kurýrovi (GLS).

platební karty - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby.

 5. Doprava

Náklady na poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího. Aktuální ceník prodávajícího se nachází na stránce Dodání zboží a cena přepravy.

6. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

7. Slevy a slevové kupóny, věrnostní body

V případě, že sleva, slevový kupón nebo věrnostní body budou uplatněny v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo věrnostních bodů má prodávající právo toto uplatnění slevy, slevového kupónu nebo věrnostních bodů odmítnout.

V tomto případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, uplatněného kupónu nebo věrnostních bodů.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsána.

Každou slevu, kupón nebo věrnostní body lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, slevového kupónu nebo věrnostních bodů vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

8. Vyjádřete svůj názor

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz kterému můžeme pro tyto účely předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, případně je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 01.11.2018.

V případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým je v České republice ČOI, https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

Kupující dává odesláním objednávky souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vaše Yamuna